Maria Koric

Dipl. Physiotherapeutin Sportphysiotherapeutin i.A. Lebenslauf (PDF)

Markus Amstutz

Med. Masseur

Katja Flammer

Dipl. Physiotherapeutin FH Beckenbodentrainerin Lebenslauf (PDF)

Luana Calore

Sekretariat

Johanna Werder

Dipl. Physiotherapeutin FH Sportphysiotherapeutin Lebenslauf (PDF)

Sara Tajilrou

Dipl. Physiotherapeutin FH

Anja Knaus

Dipl. Physiotherapeutin FH

Nadine Giger

Administration

Barbara Tuma

Msc Sportphysiotherapie Lebenslauf (PDF)

Jamil Odeh

TCM Therapeut